Publicat: 27 Decembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă 30 de ani, în 1989?

LEGE privind abrogarea unor legi decrete şi alte acte normative

În scopul eliminării imediate din legislaţia României a unora dintre legile, decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept ţi cqntrare intereselor poporului român, Consiliul Frontului Salvării Nationale adoptă prezenta Lege.

Articol unic:

Sînt şi rămîn abrogate următoarele legi, decrete şi alte acte normative;

1) Toate decretele prin care s-au acordat titluri şi ordine ale României lui Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena.

2) Legea nr. 5 din 1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Apărării al Republicii Socialiste România.

3) Legea nr. 58 din 1976 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale.

4) Legea nr. 29 din 1977 privind .normele de adresare In relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România.

5) Legea nr. 22 din 1981 privind obligaţia activiştilor de partid, de stat ţi ai organizaţiilor de masă ţi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultură, din alte domenii de activitate de a I cui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.

6) Legea nr. 3 din 1982 privind participarea cu părţi sociale a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică. Restituirea părţilor sociale reţinute pînă în_ prezent se va faco eşalonai, începînd cu 1 ianuarie 1990, în următorii 3 ani.

7) Hotărîrea Marii Adunări Naţionale nr. 5 din 1984 privind aprobarea Programului de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei.

8) Decretul nr. 770 din 1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii.    

9) Decretul nr. 68 din 1976 privind schimbarea domiciliului din alte localităţi în oraşe declarate potrivit legii oraşe mari.

10) Decretul nr. 56 din 1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare.

11) Decretul nr. 98 din 1983 privind regimul aparatelor de multiplicat şi materialelor necesare reproducerii scrierilor şi a maşinilor de scris.

12) Următoarele articole din Codul Penal;

- articolele 185-188 privind avortul;

- articolul 237 privind defăimarea unei organizaţii de stat sau obşteşti prin orice mijloace în public.

13) Legea nr. 1 din 1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinanţarea unităţilor administraţiv-teritoriale (princare se reţineau sume de bani din retribuţiile oamenilor muncii).

CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NATIONALE 

Profesia de ziarist

Să nădăjduim că vremea ne va ajuta sâ estimăm cit 4 mai aproape de adevăr clipele nepieritoare care ne descriu, ne desenează, ne aratâ, aproape astăzi. Ceea ce trebuie spus, de pe acum, este un adevăr mare şi pilduitor al acestui timp: al acestor ore dramatice, istorice şi vii: admirabilii noştri colegi de la Televiziune şi de la Radio aduc in atenţia limbii române formarea unei sintagme obligatorii - ziaristul-cetăţean, Implicat responsabil, curajos, hotârit, limpede. Intr-un cuvint, ziarist. Sa ne obişnuim a preţui această nobilă şi mistuitoare profesie. Este a timpului nostru, o profesie născută din sentimentul baricadei.

Stelian MOTIU

Dialectica cinismului

Au coborît, din cer, ca nişte fulgi mari, imaculaţi. Oamenii au întins mîinile şi, pe cînd vuietul elicopterului alb începea să se îndepărteze, au citit ce scria pe ele. Au citit o dată, de două ori, de trei... Şi nu: le-a venit să creadă!

"TINERI ŞI TINERE, MUNCITORI!"

Acţionaţi cu chibzuinţă. Nu distrugeţi bunurile făurite cu atîta trudă. Alegeţi-vă reprezentanţii pentru a discuta civilizat, muncitoreşte cu organele de drept ale ţării problemele pe care le revendicaţi".

Un apel la moderaţie şi la civilizaţie de-a dreptul părintesc! Tonul apare aproape firesc, dacă avem în vedere faptul că cel care le lansase deasupra mulţimii ce invadase Piaţa Palatului era; cel mai iubit, mai preţuit, mai înţelept şi aşa mai departe.

"Tineri şi tinere, muncitori". Adică cel care, cu o zi înainte, cu o săptâmînă înainte, fuseseră calificaţi drept huligani, terorişti şi cu care se, "discutase" cît se poate de "muncitoreşte": cu tancul, mitraliera şi baioneta; Probabil, în virtutea faptului că acestea fuseseră făurite de nişte muncitori... Alegeţi-vă reprezentanţii pentru a discuta...". Era, într-adevăr, un adept convins al dialogului. Un dialog în care "eroul" bătea cîmpii, fonf şi agramat, aşteptînd în schimb aplauze şi urale, căderea în extaz a masei în faţa genialităţii sale... Alegeţi-vă reprezentanţii...". Au făcut-o şi minerii, în '77. Şi dupâ aceea nimeni n-a mai dat de urma lor. "Acţionaţi cu chibzuinţă. Oare nu tot cu mare chibzuinţă acţionaseră diviziiiia lansate împotriva demonstranţilor la Timişoara, provocînd un măcel nemaivăzut, în timp da pace, în lumea civilizată? Oare nu tot cu mare chibzuinţă se alcătuise dispozitivul militar care a reprimat fără milă, cu bastoane, şuvoaie de apă, grenade lacrimogene şi gloanţe ", pe "huliganii" din Piaţa Universităţii care nu făceau decît să întrebe "Ceauşescu unde e?" Problemele pe cinismului dictator. Bucureştiul concurează astăzi cu Beirutul.

Este, în acest "manifest" prezidenţial, ultimul adresat de către MARELE TERORIST celor pe care i-a dispreţuit dar şi subestimat atît de mult, o uluitoare metafizică a cinismului - atitudinea adoptată cu înverşunată consecvenţă în acest ultim sfert de secol şi care a culminat cu asasinarea a zeci de mii de oameni nevinovaţi, care nu au făcut altceva decât să-şi ceară drepturile. "Tineri şi tinere!" Nu huligani? Nu terorişti?

Octavian ANDRONIC


Pag. 2

Sînt dispăruţi

După cum am anunţat, ziarul nostru va publica orice solicitare privind posibilitatea de a găsi persoanele dispărute. Iată în acest sens următoarea rugăminte: familia tipografei Mariana Mirea (de 22 ani, brunetă, slăbuţă, circa 1,65 înălţime) - care a participat la demonstraţia din Piaţa Palatului din seara zilei de 21 dec. - se adresează tuturor celor, care pot da relaţii despre ea. Tel.: 33 61 84 şi 74 4310. 

Sint de asemenea, dispăruţi: Cristi Dulea (16 ani), păr blond, creţ, fără act. Informaţii tel. 28.91.72 şi Constantin Eugen (37 de ani), plecat, spre Televiziune; tel. 34.65.56,  Teodoras Cristian Marius,  41 ani, 1,80 m, brunet); plecat spre Televiziune; tel. 45.17.68; Geambâzu Vladimir (32 ani, inalt, mustaţă); plecat spre Televiziune; tel. 60.40.93 ; Tătâru Vasile (23 ani); văzut in zona Liceului Caragiale; tel. 19.02.31; Buzea Arişoara (23 ani) ; tel. 15.81.53. (la întreprinderea soţului);. Cojoc Adrian (18 ani, şaten, ochi verzi, geacă bleumarin) plecat spre Televiziune; tel. 89.32.46.

Îi informăm pe toţi cei care traversează situaţii asemănătoare să viziteze marile spitale bucureştene - cu precădere Colţea, Spitalul municipal, Spitalul 23 August, Spitalul Dr. Gh. Marinescu, Spitalul de urgenţă, Spitalele clinice de copii din Sectoarele 1 şi 4 (Budimex), precum şi Institutul Medico-Legal, în noua sa clădire din şoseaua Vitân-Bîrzeşţi, unde se află o evidenţă exactă a tuturor răniţilor şi persoanelor decedate, precum şi cei neidentificaţi.


Pag. 3

DECRET
Privind trecerea in componenta Ministerului Apărării Naţionale a Departamentului Securităţii Statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne.

Art. 1. Pe data prezentului decret, trec în componenţa Ministerului Apărării Nanonaie Departamentul Securităţii Statului, comandamentul trupelor de securitate împreună cu organele şi unitaţile din suborumea acestora. Sint incluse in acestea structura, bugetul, personalul, armamentul, muniţia, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum şi activul şi pasivul din ţară, şi din străinătate. Pentru direcţiile, unităţile asimilate şi serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum şi bugetul se defalcă proporţional cu atribuţiile ce le îndeplinesc.

Art. 2. La Ministerul de Interne rămin inspectoratul General al Miliţiei, comandamentul pompierilor şi direcţia penitenciarelor, cu toate unităţile din subordinea acestora. Pentru direcţia paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei de stat se va emite un decret separat.

Art. 3. Drepturile băneşti şi materiale ce se cuvin personalului militar şi civil prevăzut la art. 1 vor fi asigurate de Către Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 4. Trupele de grăniceri se reintegrează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. Ministerul Apărării Naţionale va lua măsuri pentru stabilirea unei organizări unitare a tuturor unităţilor din componenţa sa, potrivit atribuţiilor şi sarcinilor ce revin acestui minister.

Art. 6. Comitetul de Stat al Planificării, Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul de Finanţe vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 al Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.

Preşedintele Frontului Salvării Naţionale

ION ILIESCU

Ministrul apărării naţionale General colonel NICOLAE MILITARU

COMUNICAT

Avind in vedere faptul că şi după codamnarea şi executarea dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu continua acţiunile teroriste ale unor elemente izolate avind ca urmări piederi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale, Consiliul Frontului Salvarii Nationale hotărăşte:    

1. În Capitală şi in toate judeţele ţării se instituie tribunale militare extraordinare care vor judeca toate cazurile de acte teroriste.

3. Judecarea va urma o procedură de urgenţa, iar executarea sentinţelor se va face imediat.

3. Elementele teroriste care pină joi, 28 decemorie 1949, orele 17, nu vor prelua armele şi muniţia aflată asupra lor vor fi judecate şi condamnate de aceste tribunale extraordinare conform procedurii de urgenţă.


Pag. 4

"LIBERTATEA" în haine noi 

Trecerea pe format mare, începînd cu acest număr, a ziarului "Libertatea" constituie ,o opţiune a colectivului redacţional, în semn de respect pentru cititorii noştri, avînd convingerea că vom putea reflecta mal bine, în noile condiţii de apariţie, faptele Revoluţiei, opiniile cetăţenilor noii Românii.

Formatul ziarului mic în presa ţării a fost impus de clica dictatorială împotriva tradiţiilor presei noastre, motivîndu-se această decizie din considerentul penuriei de hîrtie. A fost, de fapt, o decizie cu puternic caracter politic menită să restringă diversitatea de opinii, să suprime o serie de publicaţii şi să elimine din redacţii o serie de condeie incomode.

lată de ce, apariţia "Libertăţii" in formatul de faţă reprezintă in opinia noastră şi un act de democraţie, de revenire la o stare normală. In publicistica pe care o promovăm.

Libia dezminte participarea libienilor la actualele evenimente din România

TRIPOLI - Un purtător de cuvînt al Biroului pentru legături externe al Libiei a dezminţit, din nou ştirile insistente privind participarea libienilor la actualele e-venimente din România. El a afirmat că Libia crede în dreptul si capacitatea popoarelor de a smulge puterea din miinile unei singure persoane si a unui partid unic - informează Jamahirya News Agency.