Publicat: 24 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Hora Unirii în Ziua Revoluţiei române

Vreme de aproape 45 de ani, marea sărbătoare a Unirii Principatelor Române ne-a fost confiscată. Pusă sub obroc la început şi apoi, mai cu seamă după ascensiunea delirantă a clicii ceauşescu, deturnată pînă la denaturarea - gravă, demenţială, abominabilă - a semnificaţiilor morale, politice, economice şi emoţionale ale actului prin care românii afirmaseră in faţa Europei, a întregii lumi, voinţa de a lupta necondiţionat pentru libertate, demnitate şi dreptate, unitate naţională. Treptat, pe măsură ce cultul deşănţat al personalităţii dictatorului acapara nemilos capitole mari ale istoriei neamului, ziua de 24 ianuarie devenea un palid prolog la aniversarea, două zile mai tîrziu, a naşterii "celui mai...". Această sfîntă sărbătoare naţională devenise doar o platformă pe care se ridica grotesc, caricatural, hîd, faraohic, statuia cea mai ruşinos înălţată vreodată cizmarului care a instaurat cea mai lungă perioadă de teroare animalică împotriva unui întreg popor din cîte a cunoscut istoria. Aşa ne-au fost confiscate, rînd pe rînd, drepturile sacre de a ne cinsti eroii neamului, momentele înălţătoare care marchează zbuciumata noastră istorie - organizîndu-se somptuoase, deşănţate manifestări în care ceauşescu se instaura ca proprietar absolut al întregii existenţe a poporului român. Unic, într-adevăr în analele istoriei contemporane.

Sărbătorim 24 ianuarie în libertate. O libertate plătită greu, cu sîngele tineretului care a înţeles că istoria îl cheamă la fapte mari, pe măsura, imperativelor vremii, a datoriei faţă de soarta libertăţii neamului românesc. Plecîndu-se cu pioşenie în faţa faptelor de vitejie ale înaintaşilor, a acelora care au plătit cu viaţa tînăra noastră democraţie, tînăra noastră libertate, ne vin în minte cuvintele, premonitorii parcă, ale Bălcescului:"Revoluţia viitoare nu se mai poate mărgini a voi ca românii să fie liberi, egali... Ea nu se va mărgini a cere libertatea din-
lăuntru, care este peste putinţă a fi dobîndită fără libertate din afară, ...ci va cere unitatea şi libertatea naţională. Deviza ei va fi Dreptate, Frăţie, Unitate. Ea va fi o revoluţie naţională".    

24 ianuarie 1990, acum, în anul întîi al libertăţii poporului român. O sărbătoare pe care revoluţia de la 22 decembrie ne-a redat-o. Integral, Definitiv. Aşa cum ne-a redat, pentru totdeauna, toate sfintele sărbători ale neamului. Ne vom plăti datoria, datoriile faţă de această extraordinară cucerire numai trudind pentru ca izbînda revoluţiei române să ne înscrie definitiv în orizonturile civilizaţiei, ale demnităţii de neam.    

În faţa palatului "Universul" s-a încins în după-amiaza zilei de 22 decembrie o mişcătoare, renăscută "Horă a Unirii". Peste marea de oameni pluteau foile proaspete, mirosind încă a cerneală, ale ziarului "Libertatea". Am început, de atunci, să sărbătorim, iarăşi, Unirea, în LIBERTATE.

 

 

Aşa cum anunţam ieri, în exclusivitate, şirul de procese intentate marilor criminali ai regimului ceauşist va începe sîmbătă, 27 ianuarie, în fata Tribunalului militar teritorial extraordinar Bucureşti. Primul dosar, primul lot de inculpaţi cuprinde pe numiţii Bobu Emil, Dincă Ion, Mănescu Manea, Postelnicu Tudor, foşti membri de vază ai conducerii ceauşiste, unii dintre principalii componenţi ai clanului dictatorial, sfetnici zeloşi ai crimei, ai dezastrului naţional.

Acuzaţia sub care vor compărea în fata justiţiei poporului marii criminali este, aşa cum s-a mai relatat, aceea de complicitate la genocid. Considerînd că pentru publicul larg, de fapt pentru întregul nostru popor - care se constituie moral şi juridic ca parte vătămată în procesul odioşilor criminali - este importantă, este relevantă cunoaşterea conţinutului principalei infracţiuni pentru care aceştia sînt chemaţi să răspundă.

Ce este, deci, genocidul? Noţiune juridică apărută după sfirşitul celui de-al doilea război mondial din nevoia încriminării şi pedepsirii fără-
delegilor naziste, soldate cu exterminarea a milioane şi milioane de oameni, crima de genocid se regăseşte, prin puterea convenţiilor internaţionale, în codurile penale ale marii majorităţi a ţărilor civilizate. Codul penal român în vigoare, în articolul 357 stabileşte conţinutul acestei grave infracţiuni cuprinse în capitolul celor îndreptate "Contra păcii şi omeniei".

Iată continutul exact al acestui articol:

"357. Săvîrşirea în scopul de a distruge în întregime sau -în parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios; a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului,

b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivitătii sau grupului;

c) supunerea colectivitătii ori grupului la condiţii de e-xistentă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică;

d) luarea de măsuri tinzînd la împiedicarea naşterilor în sînul colectivitătii sau grupului;

e) transferarea fortată a capiilor apartinînd unei colectivităti sau unui grup în altă colectivitate sau în alt grup, se pedepseşte cu moartea şi confiscarea totală a averii, sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.

Dacă fapta este săvîrsită în timp de război, pedeapsa este moartea şi confiscarea totală a averii.

Înţelegerea în vederea săvîrşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii".

(N. R. După cum se ştie, pedeapsa cu moartea a fost abrogată prin Decret-Lege al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ea putînd fi înlocuită cu detentia perpetuă).

În aşteptarea procesului - acest act justiţiar cu vocaţie naţională - despre care vă vom informa pe larg din sala de judecată, vom continua prezentarea altor aspecte de natură juridică în măsură să sublinieze gravitatea extraordinară a crimelor săvîrşite împotriva poporului român de către clanul ceauşist.

Stelian MOTIU
Val. VOICULESCU

AZI

SERIAL. După "Procesul de la Nürnberg" urmează "Procesul de la Bucureşti". Scenariul - cu mici diferenţe - să fie cam acelaşi (a.)


Pag. a 2-a


Chestiunea zilei 24 ianuarie 1990
​Caricatura de ANDO


 Pag. a 3-a

HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE

Cu 128 voturi pentru, 8 contra, 5 abţineri, C.F.S.N. a hotărît participarea la alegeri.

Cu 139 voturi pentru, nici un vot contra şi 2 abţineri, s-a hotărî amînarea alegerilor prevăzute iniţial să aibă loc în luna aprilie pentru data de duminică, 20 mai a.c.

Reglementarea subvenţionării campaniei electorale a partidelor de către stat şi interdicţiei primirii de subvenţii din străinătate a fost aprobată de consiliu cu 139 voturi pentru şi 2 abţineri.

Pentru acceptarea de observatori din partea O.N.U., în vederea supravegherii aspectelor tehnice, procedurale, ale desfăşurării alegerilor au votat 135 de membri ai Consiliului, 4 contra şi 2 s-au abţinut.


Pag. a 4-a

L'evenement "România: S.O.S. pericol de moarte!"

Un pronostic foarte exact în legătură cu desfăşurarea evenimentelor din ţara noastră a făcut revista franceză "L/Evenement", în numărul său de joi, 21 decembrie, cu titlul "România: S.O.S. pericol de moarte!". Sub o fotografie a dictatorului, în exerciţiul funcţiunii sale de magistral cuvîntător (cu explicaţia "Inefabilul dictator Ceauşescu se agată de putere") revista arată:

"Nu trebuie pierdută din vedere România nici o secundă. Niciodată, poate, românii, n-au fost într-un atît de mare pericol. Inefabilul dictator Ceauşescu ştie că este condamnat. Dar el nu este genul care să lase puterea din mînă. 121 şi clanul său preferă, ca fideli emuli ai lui Nero, să-şi asasineze propriul popor, agăţîndu-se de putere, să declanşeze un masacru pentru ca nimeni să nu le supravieţuiască. Mişcarea care s-a produs în acest ultim week-end la Timişoara ar putea foarte bine să deseneze un scenariu în curs de generalizare. Explozie de mînie neorganizată şi sosirea tancurilor. Cu posibilitatea permanentă a unei băi de sînge. La distanţă de o oră cu avionul, de Paris, un popor este în pericol de moarte!"

Teribilă premoniţie a celor ce se întîmplau în chiar momentul apariţiei revistei. La o oră distanţă de oraşul Bastiliei poporul român îşi hotărîse destinul. "Orele astrale" ale României aveau să şteargă în numai o zi semnul ruşinii de pe chipul patriei. Reinstaurînd în 23 de milioane de inimi sentimentul unei îndelung jinduite libertăţi în demnitate.

Octavian ANDRONIC

A TREIA GENERAŢIE

Doamna Carol Meteş Stevens este descendenta unor emigranţi români de la început de secol. Deşi a treia generaţie născută în Statele Unite, Carol vorbeşte perfect româneşte, chiar dacă accentul pitoresc unele vocale.

Împreună cu soţul ei Jo, important om de afaceri din Detroit, au venit la noi conducînd o amplă acţiune de ajutor pentru România. Această româncă de departe îşi doreşte, de asemenea, să înfieze şi să crească doi copii, în spirit românesc (dar cu mijloace americane).

Consideră această adopţiune ca reînnodare a verigilor strămoşeşti şi ca pe o bucufie personală. Ne-a asigurat că pruncii înfiaţi vor trăi în condiţii foarte bune, ceea ce ştim (şi sperăm şi noi să oferim copiilor noştri cît de curînd).

Dar ne mai asigură şi că vor şti întotdeauna de unde vin şi ai cui sînt. Că vor vorbi româneşte. Dacă prietena noastră Carol simte româneşte şi acum, la a treia generaţie americană, de ce ne-am îndoi că-şi va creşte copiii în acelaşi spirit? Gîndeşti frumos, Carol, vă simt aproape de noi toţi pe tine şi pe Jo, şi sper să găsiţi înţelegere.

Radu ANTON ROMAN