Publicat: 6 Iunie, 2012 - 15:46
Share
Cazierul AUTO: Cum va funcţiona aplicaţia "Abateri", folosită de Poliţia Rutieră

Ministerul Administraţiei şi Internelor(MAI) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Proiectul Ordinului propune stabilirea condiţiilor concrete privind modul şi termenele de păstrare a permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate. Prin proiectul de ordin se propune stabilirea modului de ştergere din aplicaţia informatică de evidenţă a abaterilor rutiere a menţiunilor introduse de poliţia rutieră în cazul constatării unor contravenţii sau infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Proiectul supus dezbaterii publice prevede pentru titularii permiselor de conducere facilitarea posibilităţii de a accesa, la cerere, istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate.

Astfel, potrivit art. 1.- (1) Evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se ţine de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin aplicaţia informatică "ABATERI”;(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal şi desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

Art. 2.- (1) Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate se introduc sau se şterg în/din aplicaţia informatică "ABATERI” de către Secţia de Poliţie Autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier pe a cărei/cărui rază de competenţă a fost constatată fapta, denumite în continuare poliţia rutieră competentă teritorial. Cazierul auto se poate da şoferilor pe o prioadă de cel mult cinci ani

Art. 3. – (1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare, se transmit în termen de 24 de ore, în copie, poliţiei rutiere competente teritorial, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică "ABATERI”.
Art. 4 - (1) Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică ABATERI, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.

Art. 6. - Permisul de conducere care a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni sau a producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane se păstrează la sediul poliţiei rutiere pe a cărei rază a fost săvârşită fapta, până la restituirea sau anularea documentului în cauză, ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 7. - Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, aplicate titularului permisului de conducere, se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică "ABATERI”.

ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
 
În temeiul art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: 
 
Art. 1. - (1) Evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se ţine de poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin aplicaţia informatică „ABATERI”. 
(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal şi desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenţa permiselor reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie. 
 
Art. 2. – (1) Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate se introduc sau se şterg în/din aplicaţia informatică „ABATERI” de către Secţia de Poliţie Autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier pe a cărei/cărui rază de competenţă a fost constatată fapta, denumite în continuare poliţia rutieră competentă teritorial. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Rutieră se introduc sau se şterg în/din aplicaţia informatică „ABATERI” de către Secţia de Poliţie Autostrăzi. 
(3) Introducerea menţiunilor în aplicaţia informatică „ABATERI” se realizează de personalul desemnat în acest scop prin dispoziţie a şefului unităţii. 
(4) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute se introduc în evidenţa ABATERI în baza rapoartelor de reţinere întocmite de către agenţii constatatori.
 
Art. 3. – (1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare, se transmit în termen de 24 de ore, în copie, poliţiei rutiere competente teritorial, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică „ABATERI”. 
(2) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de poliţiştii de frontieră, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare la regimul circulaţiei pe drumurile publice, se transmit în termen de 24 de ore, în copie, poliţiei rutiere competente teritorial, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică „ABATERI”. 
(3) Odată cu operaţionalizarea activităţilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, introducerea în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere de către Poliţia Locală, se realizează de către compartimentele funcţionale proprii cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere. 
(4) Un exemplar al procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta. 
 
Art. 4 - (1) Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică ABATERI, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta. 
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) menţiunile introduse în următoarele situaţii: 
a) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni care au avut ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşite datorită nerespectării regulilor de circulaţie; 
b) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice; 
c) ca urmare a existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive care prevede aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de autovehicule; 
d) când permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, precum şi atunci când a fost obţinut în perioada în care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. 
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate se şterg automat din aplicaţia informatică ABATERI în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care titularul unui permis de conducere, anulat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, a obţinut un nou permis de conducere. 
 
Art. 5. – (1) Menţiunile privind permisele reţinute şi sancţiunile aplicate, introduse în aplicaţia informatică „ABATERI” în baza proceselor verbale de constatare a contravenţiilor care ulterior au fost anulate în condiţiile legii, se şterg din aplicaţia informatică „ABATERI” în termen de 30 de zile de la data la care poliţia rutieră competentă teritorial a luat la cunoştinţă de hotărârea definitivă şi irevocabilă prin care a fost admisă plângerea. 

(2) În cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce al conducătorului de autovehicul sau tramvai pentru fapta urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, atunci când instanţa de judecată a dispus, după caz, achitarea sau încetarea procesului penal, precum şi atunci când procurorul a dispus, după caz, neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, menţiunile privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce se şterg automat din aplicaţia informatică „ABATERI” în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost dispuse soluţiile în cauză. 

(3) În situaţia în care, pentru faptele prevăzute la alin. (2), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, nu prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce al conducătorului de autovehicul sau tramvai, datele referitoare la aceste fapte se şterg din aplicaţia informatică „ABATERI” în termen de 5 zile de la data la care poliţia rutieră
competentă teritorial a luat la cunoştinţă de încetarea cauzelor care au determinat introducerea acestor date. 
 
Art. 6. - Permisul de conducere care a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni sau a producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, se păstrează la sediul poliţiei rutiere pe a cărei rază a fost săvârşită fapta, până la restituirea sau anularea documentului în cauză, ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
Art. 7. - Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, aplicate titularului permisului de conducere, se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică „ABATERI”. 
 
Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.