Publicat: 3 Iunie, 2020 - 08:46
Share

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de lider de proiect, şi Administraţia Naţională "Apele Române", în calitate de partener, derulează, începând cu luna octombrie 2019, Proiectul "Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii - RO-FLOODS " cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Proiectul are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundaţii pentru perioada 2022-2027.

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii reprezintă etapa finală a procesului care stabileşte modalităţile de reducere a riscurilor la inundaţii, propunând măsuri cu implicarea şi colaborarea factorilor interesaţi (stakeholderilor). Facilitarea unei implicări active a tuturor stakeholderilor şi îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor prin participare şi consultare publică reprezintă una dintre ariile de acţiune prioritare ale proiectului.

Astfel, prin Proiectul SIPOCA 734 Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor împreună cu partenerul său din cadrul proiectului - Administraţia Naţională "Apele Române" propun o consultare publică deschisă pentru implicarea stakeholderilor în procesul de elaborare a Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii.
Chestionarul realizat la nivelul proiectului, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/r/R9KY8P7 va conduce la realizarea unei evaluări reale a nivelului de conştientizare, dar şi a capacităţii stakeholderilor în ceea ce priveşte managementul riscului la inundaţii.

Scopul acestei consultări vizează:
- evaluarea nivelului de informare al stakeholderilor cu privire la riscul la inundaţii şi nivelul de participare şi consultare pentru implementarea primului ciclu al Directivei UE privind Inundaţiile (perioada 2016 -2021).
- oferirea posibilităţii tuturor stakeholderii de a se implica şi de a avea o contribuţie proactivă în cadrul acestui proiect pentru reducerea riscului la inundaţii.
- colectarea unor date cheie, opinii şi comentarii privind modalitatea în care stakeholderii îşi doresc să fie consultaţi şi implicaţi în dezvoltarea acestui proiect. Datele colectate în acest chestionar vor reprezenta baza pentru dezvoltarea unei strategii de comunicare şi implicare a stakeholderilor în cadrul proiectului.

Riscul la inundaţii este un subiect central la nivel naţional, care afectează o paletă largă de categorii de stakeholderi, precum cetăţeni, organizaţii non-guvernamentale, companii, universităţi, instituţii de cercetare, autorităţi publice, asociaţii profesionale etc. Am dori să invităm toate persoanele sau grupurile interesate şi afectate să participe la această consultare.

Consultarea este deschisă publicului în perioada 27.05.2020 - 27.06.2020.

Informaţii despre chestionar:
Durata estimată pentru completarea chestionarului este de maxim 15 minute.
Alături de întrebările introductive despre respondent, chestionarul conţine patru secţiuni principale:
- Secţiunea 1 - Nivelul de informare al stakeholderilor privind managementul riscului la inundaţii şi implicarea lor în dezvoltarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI) în primul ciclu de implementare a Directivei privind Inundaţiile;
- Secţiunea 2 - Modul de raportare al stakeholderilor faţă de problemele de management al riscului la inundaţii în România;
- Secţiunea 3 - Capacitatea stakeholderilor de implicare în dezvoltarea măsurilor pentru reducerea riscului la inundaţii în cadrul acestui proiect;
- Secţiunea 4 - Modalităţi de implicare şi consultare a stakeholderilor în cadrul acestui proiect.

Vă invităm să participaţi la această consultare şi să acordaţi 15 minute completării chestionarului. Contribuţia dumneavoastră este foarte importantă pentru proiect, iar răspunsurile la chestionar ne vor ajuta să îmbunătăţim modalitatea de implicare a tuturor fatorilor interesaţi în problemele legate de managementul riscului la inundaţii.

Pentru a completa chestionatul accesaţi https://www.surveymonkey.com/r/R9KY8P7.